SOFTWARE

PRODUCTS

FISSENT ERP

fis$ent.jpg

Fissent ERP

     Fissent ERP เป็นระบบ ERP ที่เปิดกว้างในการใช้งาน สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับการทำงานเดิมขององค์กร หมดปัญหาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาแล้วใช้งานไม่ได้ในบางกระบวนการ ต้องปรับการทำงานขององค์กรให้เข้ากับโปรแกรมหรือต้องมีการประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นเหตุให้บางรายต้องทิ้งโปรแกรมเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการทำงานไปฟรี ๆ 

 

     Fissent ERP เป็นระบบโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่ท่านสามารถพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องโดยแท้จริง และมีระบบพื้นฐานพร้อมใช้อยู่แล้ว เช่น กระบวนการซื้อ กระบวนการขาย ระบบงานคลัง การัดส่งสินค้า และการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถรองรับระบบขายหน้าร้าน (Point Of Sale) และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อีกด้วย

   

    Fissent ERP เป็นระบบช่วยจัดการองค์กรที่ใช้งานง่าย เหมาะกับพนักงานทุกระดับ และมีความปลอดภัยด้วยระบบการจัดการสิทธิผู้ใช้งานที่มีความละเอียด สามารถแบ่งการใช้งานได้หลากหลายทั้งผู้ใช้และผู้อนุมัติในล่วงงานต่าง ๆ ทำให้มีการทำงานเป็นขั้นตอน รวดเร็วคล่องตัว ลดความผิดพลาด และสามารถนำรายงานแสดงผลไปบริหารจัดการได้ง่ายอีกด้วย

     ทั้งนี้ Fissent ERP ดำเนินการภายใต้ บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด ที่มีผลงานและประสบการณ์ในการสร้างระบบให้กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพจะคอยดูแลท่านเอง เพื่อลดปัญหาใช้เวลามากในการที่ท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานเมื่อเกิดปัญหา

shutterstock_407665591.jpg
 
ERP.jpg

- รองรับการใช้งานได้ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- รองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel

- รองรับการคำนวนภาษี VAT In, VAT Out

- รองรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

- รองรับการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานได้

- รองรับการใช้งานเครื่อง Handheld รับ/เบิก/เช็คยอด

General Feature

- รองรับระบบขายหน้าร้าน Point Of Sales

- รองรับการประกอบสินค้าจากชิ้นส่วน

- รองรับการกำหนด Price List ในแต่ละกลุ่มลูกค้า

- รองรับการแทนค่าหน่วยนับ (กำหนดสูตร)

- รองรับการสร้างบาร์โค้ดสินค้าได้

- รองรับกระบวนการเคลม/ซ่อม/สินค้าตัวอย่าง

ERP-01.jpg

ระบบงานซื้อ

ประกอบไปด้วย กระบวนการขอซื้อและกระบวนการสั่งซื้อ มีขั้นตอนในการดำเนินการโดยทำการร้องขอซื้อ ขออนุมัติการขอซื้อ ทางฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการคัดเลือกผู้ขาย เพื่อออกใบสั่งซื้อ ยืนยันการจัดซื้อและออกเอกสารต่าง ๆ ทำให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถดูประวัติเอกสารรวมถึงการตรวจสอบรายงานได้

จุดเด่น

รองรับการสั่งซื้อจากหลายสาเหตุ

- ประมวลผลสินค้าถึงจัดสั่งซื้อ

- จากใบขอซื้อที่มีสินค้าไม่เพียงพอ

- การบันทึกใบขอซื้อจากส่วนงานในองค์กร

คุณสมบัติ

- บันทึกใบเสร็จ สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข และพิมพ์ใบเสร็จ

- บันทึกใบหัก ณ ที่จ่าย สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข และพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย

- บันทึกใบเพิ่มหนี้ สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข และพิมพ์ใบเพิ่มหนี้

- บันทึกใบลดหนี้ สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข และพิมพ์ใบลดหนี้

 
ERP-02.jpg

ระบบงานขาย

เป็นกระบวนการขาย กระบวนการสั่งขาย รองรับการขายสดและขายเชื่อ ขายสินค้าชุดรวมถึงขายชิ้นส่วนได้ ออกบิลเพื่อเรียกเก็บและเอกสารต่างๆ เก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า สามารถกำหนดเงื่อนไขทางด้านราคา ด้านสินค้า การขนส่งสินค้า

จุดเด่น

- รองรับการขายสด ขายเชื่อ

- รองรับการขายหน้าร้าน Point Of Sale และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- รองรับการขายสินค้าจัดชุด

- รองรับการกำหนดส่วนลดในประเภทลูกค้าได้

คุณสมบัติ

- บันทึกใบเสนอราคา สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข พิมพ์ใบเสนอราคา

- บันทึกใบเสร็จ สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข พิมพ์ใบเสร็จ

- บันทึกใบแจ้งหนี้ สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข พิมพ์ใบแจ้งหนี้

- บันทึกใบวางบิล สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข พิมพ์ใบวางบิล

- บันทึกใบเพิ่มหนี้ สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ พิมพ์ใบเพิ่มหนี้

- บันทึกใบลดหนี้ สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ พิมพ์ใบลดหนี้

 
ERP-03.jpg
point_of_sale.png

ระบบงานขายหน้าร้าน

Poin Of Sale

เป็นระบบงานขายสดที่เน้นความเร็ว มีความคล่องตัวสูง รองรับกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย มีการบันทึกการปิดกะ เปิดกะ ยอดเงินทอน สรุปรายงานการทำงานและยอดต่าง ๆ

 
ERP-04.jpg

ระบบคลัง

คืองานด้านการรับและการจ่าย การเบิก การหยิบ การเคลม การซ่อม การตรวจนับ และการเก็บรักษา เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ลดการชำรุด สูญหาย ให้ระบบดำเนินการอย่างรัดกุมพร้อมทั้งเอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย ทั้งยังมีรายงานแสดงผลเพื่อตรวจสอบการทำงาน ป้องกันข้อผิดพลาด ช่วยในการวิเคราะห์การจัดการคลัง และอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างดีเยียม

จุดเด่น

- รองรับการรับ/เบิก จากการซื้อขาย การหยิบจากคลัง การเคลม การซ่อม และเบิกใช้ภายใน

- รองรับการขอ/การอนุมัติ ในขั้นตอนการทำงาน

- รองรับการใช้งานเครื่อง Handheld รับ/เบิก/เช็คยอด

คุณสมบัติ

- บันทึกข้อมูลถานที่จัดเก็บ (Location) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลสถานที่จัดเก็บได้

- บันทึกรับวัตถุดิบ สามารถพิมพ์ ค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไขใบรับวัตถุดิบได้

- การตรวจนับ สามารถพิมพ์ ค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไขใบตรวจนับได้

- การเบิก/จ่าย รับเข้า สามารถพิมพ์ ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขเอกสารได้

 
ERP-05.jpg

ระบบจัดส่งสินค้า

รองรับระบบการจัดส่งสินค้า สามารถจัดประเภทการจัดส่ง เช่น บริษัทจัดส่งเอง ให้บริษัทขนส่ง ส่งไปรษณีย์ฯ กำหนดการเดินทาง เก็บข้อมูลยานพาหนะ มีขั้นตอนตรวนับสินค้าโดยสามารถออกเอกสารเช็คสินค้า ออกใบสั่งงานเพื่อนำส่งลูกค้าได้ตามกำหนด

จุดเด่น

- สามารถจัดการงานในฝ่ายจัดส่งสินค้าได้

- สามารถดูสถานะการส่งได้จากหน้าจอทันที

- สามารถควบคุมการตรวจจับและการจัดส่งด้วยใบงานได้

คุณสมบัติ

บันทึกการกำหนดส่งสินค้า สามารถพิมพ์ ค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ใบสั่งงานและใบตรวจนับได้

 
ERP-06.jpg

ระบบบัญชี

สามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ รายการรายวัน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อออกงบต่าง ๆ จากระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

จุดเด่น

- สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบซื้อ-ขายขององค์กรได้ทันที

- สามารถกำหนดการลงบัญชีล่วงหน้าในส่วนของการซื้อ-ขายได้

- สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะได้

คุณสมบัติ

สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไข สมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันเฉพาะได้

 
 
ERP-08.jpg

ระบบคุมงบประมาณ

สามารถช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณในการเสนอตั้งงบประมาณ อนุมัติงบประมาณ ขอใช้งบประมาณ และควบคุมดูแลการใช้งบประมาณได้ รองรับการออกรายงานงบประมาณประจำปีและการจัดการงบประมาณ รองรับการประมาณการรายรับและรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยเพื่อการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น

- สามารถตั้งงบโดยดึงข้อมูลการใช้จ่ายที่ผ่านมาจัดทำได้ทันที

- สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การตั้งงบประมาณได้

- สามารถดึงข้อมูลการใช้และยอดคงเหลือในส่วนของการอนุมัติการขอได้ทันที

คุณสมบัติ

สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์เอกสารขอใช้งบประมาณได้